Fred Brännström Byggkonsult AB

Hornberget etapp 2

Antal vindkraftverk: 4st
Effekt: 8-12MW installerat
Beräknad byggstart: 2012-2013

2007 uppfördes 5 Vestas V90 vindkraftverk på Hornberget.
På Hornberget avser vi uppföra 4 nya vindkraftverk väster om de befintliga.
Områ det där de nya vindkraftverken planeras är delvis inom Bolidens koncession för Kimhedengruvan. Vi är tacksamma över att Boliden har beslutat att tillåta projektering för vindkraft inom detta områ de. Utformningen av vindkraftanläggningen sker i samråd med Boliden för att möjliggöra en samexistens mellan gruvnäring och vindkraftsprojektet.

Under April månad 2011 fick Fred Brännström Byggkonsult beskedet att de två verken som tidigare ansågs stå i konflikt med försvarets intressen var godkända av försvaret. Detta med en smärre flytt av ett verk.

2011-08-08
Nu på går ett arbete med att sammanställa MKB med de åsikter som inkommit under samrådsprocessen.

Därefter kommer en ansökan att lämnas in om miljötillstå nd för etapp 2.

2013
Tillstånd erhållet för 4 ytterligare vindkraftverk på Hornberget med en maxhöjd på 150m tot.

2016-2017
Upphandling och förhoppningsvis byggstart i projektet.
De låga elpriserna gör att byggstart förskjuts något i väntan på bättre ekonomiska förutsättningar.